Verejná zeleň mesta Prievidza

Okrem faktu, že verejná zeleň je na území mesta miestom krátkodobej rekreácie, má významnú psychologickú, estetickú a hygienicko-zdravotnú funkciu.

Z pohľadu obyvateľa mesta má verejná zeleň nesmierny význam. Od roku 2012 sa Technické služby mesta Prievidza s.r.o. zaoberajú údržbou verejnej zelene na území mesta. Do úseku záhradníckych služieb patrí najmä kosenie, opiľovanie drevín, úprava zelene, zber lístia, správa detských ihrísk, športovísk, pieskovísk a lavičiek . Mestská spoločnosť tak vykonáva svoju činnosť na území o celkovej výmere 1 808 642 m2.

Okrem faktu, že verejná zeleň je na území obcí miestom krátkodobej rekreácie, má významnú psychologickú, estetickú a hygienicko-zdravotnú funkciu. Stredisko záhradníckych služieb mestskej spoločnosti pri starostlivosti o verejnú zeleň využívajú nové metódy a techniku, ktoré sú efektívne, vhodné a zároveň úsporné. Každá zeleň potrebuje svoju periodickú a pravidelnú údržbu, tá je určená najmä biologickou podstatou jednotlivých rastlín. Keďže TSMPD s.r.o. sú osobou zodpovednou za verejnú zeleň v meste Prievidza, vykonávajú túto údržbu kvalitne.

Cenník služieb

Ošetrenie a rez kríkov, živých plotov, stromov

Odstránenie ruderálneho porastu mechanicky s naložením, odvoz hrabanky do 20 km*
so zložením v rovine
1,20 € / m2
so zložením na svahu
1,60 € / m2
Odstránenie pňa odfrézovaním až do hĺbky 500 mm**
220,00 € / m2
Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok
v rovine listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa od 400 do 500 mm
120,00 € / kus
v rovine listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa od 500 do 600 mm
202,00 € / kus
v rovine listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa od 600 do 700 mm
290,00 € / kus
v rovine ihličnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa od 600 do 700 mm
132,00 € / kus
v rovine ihličnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa od 500 do 600 mm
85,00 € / kus
v rovine ihličnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa od 400 do 500 mm
55,00 € / kus
Postupné zrezávanie stromu s premiestnením odstránených častí na vzdialenosť do 20m, s naložením na dopravný prostriedok
výška stromu do 10 m
85,00 € / kus
výška stromu do 15 m
100,00 € / kus
Dovoz vody pre zálievku rastlín
na vzdialenosť do 6000 m
35 € / m3
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m
1,55 € / m3
Pokosenie trávnika s prípadným zhrabaním a naložením hrabanky na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km
so zložením parkového v rovine
0,20 € / m2
so zložením parkového na svahu
0,25 € / m2
so zložením lúčneho v rovine
0,25 € / m2
so zložením lúčneho na svahu
0,50 € / m2

Prenájom motorových vozidiel

Peugeot Boxer - valník, sklápač do 3,5 t
35,00 € / hod
Renault Master - valník, sklápač do 3,5 t
35,00 € / hod
Doprava
do 350 km
1,20 € / km
nad 350 km
na základe vzájomnej dohody
Mzda pracovníka
12,00 € / hod
Mzda pracovníka - pilčík
15,00 € / hod

Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Cenník je platný od 1.2.2023.
Všetky ostatné práce, týkajúce sa záhradníckej činnosti budú realizované na základe obhliadky, predloženej cenovej ponuky a po vzájomnej dohode oboch zúčastnených strán.
V rámci mesta Prievidza sa na dopravu platí jednorázový paušálny poplatok 20 €.
* Ceny sa používajú len na odstránenie ruderálneho porastu na neupravenom teréne bez obmedzenia. Ceny sa používajú len pre odstránenie ruderálneho porastu ale na neudržaných najviac 1 x za veg. obdobie.
** V cene nie sú započítané náklady na prípadný odvoz odpadu. Tieto náklady sa oceňujú individuálne. V cene nie sú započítané náklady na zasypanie jamy vzniknutej frézovaním.

Žiadosť o úpravu zelene