Spoločenská zmluva spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Úplné znenie  

SPOLOČENSKEJ ZMLUVY

o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

zo dňa 20.1.1993 v znení doplnkov 1 až 35

 

Spoločníci uvedení v článku 4 ods. 1 tejto Spoločenskej zmluvy (ďalej len zmluva) sa dohodli podľa slovenského práva predovšetkým podľa paragrafov 56 až 75 a paragrafov 105 až 153 Obchodného zákonníka číslo 513/1991 Zb. (ďalej len „zákon“) na založení spoločnosti.

 

Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s.r.o.

za týchto podmienok:

Článok 1

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

 1. Obchodné meno spoločnosti je: Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s.r.o.
 2. Sídlo spoločnosti je: Mariánska ulica 17, 971 01 Prievidza
 3. Spoločnosť je oprávnená zriaďovať organizačné zložky spoločnosti v Slovenskej republike aj v zahraničí.

 

Článok 2

Doba trvania spoločnosti

 1. Spoločnosť sa zriaďuje na dobu neurčitú.
 2. Spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do Obchodného registra.

Článok 3

Predmet podnikania

 1. Predmetom podnikania spoločnosti je:
 • obchod so stavebným materiálom a zariaďovacími predmetmi,
 • veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
 • maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
 • sprostredkovateľská činnosť,
 • skladovanie,
 • reklamné činnosti,
 • prenájom nebytových priestorov,
 • organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí,
 • predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov,
 • predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácií nie je k dispozícii viac ako 8 miest,
 • prevádzkovanie tržníc, parkovísk a verejných WC,
 • oprava a údržba elektrozariadení verejného osvetlenia a cestnej signalizácie,
 • prenájom strojov a zariadení,
 • práce s vysokozdvižnou plošinou v rozsahu voľných živností,
 • montáž vyhradených elektrických zariadení,
 • maliarske, natieračské, sklenárske práce,
 • zemné práce a terénne úpravy,
 • búracie práce,
 • prevádzkovanie športových zariadení,
 • prenájom športových zariadení,
 • oprava textílií, odevov a bielizne v rozsahu voľných živností,
 • pranie textílií, odevov a bielizne v rozsahu voľných živností,
 • prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri nájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené,
 • organizovanie športových podujatí v rozsahu voľných živností,
 • organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností,
 • servis športového náradia a športových potrieb v rozsahu voľných živností,
 • propagačná činnosť,
 • údržba, kosenie a regeneračné práce trávnatých plôch športových zariadení,
 • vedenie účtovníctva,
 • administratívne práce,
 • poradenská činnosť v rozsahu voľných živností,
 • ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo,
 • spracovanie údajov,
 • kopírovacie služby,
 • prevádzkovanie informačných systémov,
 • prenájom motorových vozidiel,
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov,
 • vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava,
 • masérske služby,
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu (saunu, solárium, fitnescentrum),
 • trasovanie a lokalizácia inžinierskych sietí,
 • poskytovanie služieb v záhradníctve,
 • čistiace a upratovacie služby,
 • prevádzkovanie pohrebnej služby,
 • prevádzkovanie pohrebiska,
 • prenájom hnuteľných vecí,
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
 • prípravné práce k realizácii stavby,
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
 • oprava a údržba komunikácií,
 • čistenie kanalizačných systémov,
 • osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek,
 • verejné obstarávanie.
 1. Spoločnosť je oprávnená vykonávať tieto činnosti na Slovensku aj v zahraničí pre slovenské ako aj zahraničné fyzické osoby.

Článok 4

Spoločníci

 1. Spoločníkmi sú:
 2. Jediný zakladateľ mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou.

Článok 5

Základné imanie a vklady spoločníkov

 1. Základné imanie spoločnosti je 708 369 EUR slovom šesťstotridsaťpäťtisícštyridsaťšesť eur.
 2. Základné imanie je vytvorené výlučne
 3. peňažný vklad spoločníka Mesto Prievidza je 524 507 EUR.
 4. nepeňažný vklad spoločníka Mesto Prievidza je 183 862EUR.

Článok 6

Rezervný fond

 1. Spoločnosť pri svojom vzniku vytvára povinný rezervný fond v zákonom stanovenej výške.

Článok 7

Obchodný podiel

 1. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho účasť na spoločnosti je určená podľa pomeru vkladu spoločníka základného imania spoločnosti.
 2. Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje ďalším vkladom, zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere, zodpovedajúcom vo výške ďalšieho vkladu.
 3. Prevod obchodného podielu na iného spoločníka sa môže uskutočniť iba so súhlasom valného zhromaždenia.

Článok 8

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Členmi valného zhromaždenia sú všetci spoločníci.
 2. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 3. Odmietnutie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti,
 4. Schvaľovanie ročnej účtovnej uzávierky, rozdelenie zisku a úhrady strát,
 5. Schvaľovanie stanov a ich zmien,
 6. Rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy,
 7. Rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania,
 8. Vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,
 9. Vymenovanie, odvolanie, odmeňovanie členov dozornej rady,
 10. Vylúčenie spoločníka pre nesplatenie vkladu a príspevku na úhradu strát,
 11. Rozhodovanie o zrušení spoločnosti.
 1. Valné zhromaždenie sa zvoláva v zmysle ustanovení uvedených v Obchodnom zákonníku.

Článok 9

Konatelia

 

 1. Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je konateľ:

Ing. Marián Bielický, bytom Ul. M. Mišíka 402/27, Prievidza

 1. Do pôsobnosti konateľa patrí predovšetkým:
 1. riadenie bežných záležitostí spoločnosti,
 2. konanie menom spoločnosti,
 3. pracovno-právne záležitosti,
 4. uzatváranie zmlúv,
 5. vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia,
 6. vypracovanie ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelení zisku.

Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť v horeuvedených bodoch samostatne.

Článok 10

Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. Je zložená:

Ing. Ľuboš Jelačič, r.č.: 660502/6021, bytom Ul. S. Chalupku 337/5, Prievidza

Mgr. Libor Mokrý, r.č. 830323/8097, bytom Ulica Ľ. Ondrejova 846/24, Prievidza

MVDr. Vladimír Petráš, r.č.: 580401/6460, bytom Železničiarska ulica 46/30, Do pôsobnosti dozornej rady patrí predovšetkým:

 1. dohliadanie na činnosť konateľov,
 2. nahliadanie do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti a kontrola tam obsiahnutých údajov,
 3. preskúmanie ročnej účtovnej uzávierky,
 4. podávanie správ valnému zhromaždeniu,
 5. zvolanie valného zhromaždenia, ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti.

Článok 11

Základné práva a povinnosti spoločníkov

 1. Spoločníci majú tieto základné práva:
 2. podieľať sa na riadení a kontrole činnosti spoločnosti,
 3. nahliadať do obchodných kníh a účtovných dokladov a oboznamovať sa s výsledkami hospodárenia spoločnosti,
 4. predkladať návrhy orgánom spoločnosti a požadovať od nich potrebné vysvetlenia,
 5. podieľať sa na zisku spoločnosti v pomere zodpovedajúcom ich splatených vkladov.
 1. Spoločníci majú tieto základné povinnosti:
 1. zložiť v stanovenej lehote svoj vklad,
 2. zachovávať o veciach spoločnosti obchodné tajomstvo,
 3. zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť alebo ohroziť dobré meno spoločnosti.

Článok 12

Rozdelenie zisku

 1. Zisk spoločnosti sa rozdeľuje v tomto poradí:
 2. na splnenie daňových povinností,
 3. na povinný prídel do rezervného fondu,
 4. na výplatu podielov na zisku spoločníkom.

Článok 13

Právne postavenie spoločnosti

 1. Spoločnosť je právnickou osobou obchodnou spoločnosťou založenou za účelom podnikania podľa Slovenského práva a podľa článku 3 tejto zmluvy.
 2. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.

Článok 14

Zmena spoločenskej zmluvy

 1. Túto zmluvu možno meniť iba rozhodnutím valného zhromaždenia podľa článku 8 ods. 2 zmluvy.
 2. Spoločníci prehlasujú, že so spoločenskou zmluvou sa dôkladne oboznámili, rozumejú jej a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú.

 

V Prievidzi, dňa 12.1.2023

 

……………………………………………

Ing. Marián Bielický

konateľ spoločnosti