Hospodárenie spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Súvaha a výkaz ziskov a strát

Zobraziť súvahu a výkaz ziskov a strát

Výnosy, náklady, úvery, zisk/strata, majetok, predpokladané tržby, nefinančné plány

Stiahnuť výnosy, náklady, úvery, zisk/strata, majetok, predpokladané tržby, nefinančné plány