Etický kódex spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Etický kódex právnických osôb zriadených a založených mestom Prievidza a právnických osôb v ktorých je mesto Prievidza spoločníkom

Článok I. – Definície pojmov

 • Tento etický kódex stanovuje pravidlá správania sa a konania zamestnancov a členov štatutárnych orgánov:
  • a) príspevkových a rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Prievidza;
  • b) neziskových organizácií založených mestom Prievidza a
  • c) obchodných spoločností, v ktorých má mesto minimálne 67% majetkovú účasť.
 • Verejný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov mesta Prievidza.
 • Osobný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech zamestnancovi, alebo jemu blízkym osobám[1] a právnickým alebo fyzickým osobám, s ktorými mal alebo má obchodné, alebo politické vzťahy, a ktorý vplýva  na nestranný výkon jeho povinností.

Článok II. – Všeobecné zásady správania a konania

Zamestnanec a člen štatutárnych orgánov organizácií a spoločností podľa Článku I. ods. 1 tohto Etického kódexu sa riadi nasledovnými zásadami:

 1. Pri plnení svojich úloh je otvorený a prístupný verejnosti. Je povinný riadne zdôvodniť svoje rozhodnutia; je však oprávnený odmietnuť poskytnutie tých informácií, ktorých poskytnutie zakazuje osobitný právny predpis.
 2. Plní úlohy vyplývajúce z jeho pracovného zaradenia osobne, zodpovedne, včas a riadne. Výkon práce musí byť spojený s maximálnou mierou slušnosti, porozumenia a ochoty. Je povinný zdržať sa pri výkone týchto povinností akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť jeho práce vo verejnom záujme. Vystupuje zdvorilo, korektne, s úctou a v súlade so zásadami slušného správania.
 3. Voči kolegom, zamestnancom samosprávy a poslancom Mestského zastupiteľstva v Prievidzi sa správa kolegiálne.
 4. Je povinný konať v súlade s cieľmi a úlohami organizácie alebo spoločnosti podľa Článku I. ods. 1 tohto Etického kódexu, pričom nesmie prijať akúkoľvek finančnú alebo inú výhodu a nesmie sa dať ovplyvniť takými zámermi iných osôb, ktoré by mohli mať vplyv na riadny a objektívny výkon jeho pracovných povinnosti a výsledok rozhodovania. Výnimkou sú  bežné a obvyklé vecné dary, napríklad drobné reklamné predmety, v hodnote maximálne do 20 eur.
 5. Nevyžaduje žiadne finančné ani nefinančné dary ani iné výhody alebo pozornosti za práce, ktoré súvisia s plnením jeho úloh na pracovisku. Pri plnení pracovných povinností koná nestranne, profesionálne a bez predsudkov, na základe riadne zisteného skutkového stavu veci, pričom dbá na rovnosť účastníkov a správa sa tak, aby nenarúšal dôveru verejnosti v nestrannosť a objektivitu svojho rozhodovania.
 6. Výkon práce vo verejnom záujme vykonáva na vysokej odbornej úrovni, ktorú si prehlbuje priebežným vzdelávaním. Zároveň sa usiluje o zjednodušenie procesných postupov a urýchlenie vybavovania pracovných povinností podávaním podnetných návrhov.
 7. Neposkytuje a vedome nešíri a nesprostredkúva nepravdivé, skresľujúce alebo zavádzajúce skutočnosti a vyhlásenia, súvisiace s vykonávaním práce vo verejnom záujme, ktoré by mohli poškodiť povesť organizácie alebo spoločnosti podľa Článku I. ods. 1 tohto Etického kódexu, jej zamestnancov alebo mesta Prievidza.
 8. Aj v súkromnom živote sa zdržiava takého správania činností, ktoré by mohli znížiť dôveru verejnosti v nestranný výkon verejnej správy, alebo zadať príčinu k nátlaku na zamestnanca v dôsledku jeho konania, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi alebo všeobecnými etickými normami.
 9. Pri výkone práce vo verejnom záujme je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami jeho, jemu blízkych osôb alebo iných fyzických osôb a právnických osôb a nepripustí, aby sa v súvislosti so svojím zamestnaním alebo pozíciou dostal do postavenia, v ktorom by bol zaviazaný odplatiť preukázanú službu alebo akúkoľvek inú ponúknutú výhodu, čím by sa narušila objektivita jeho rozhodovania.
 10. Je povinný ihneď oznámiť svojmu nadriadenému akýkoľvek skutočný alebo možný konflikt záujmov, resp. nemožnosť vyhnúť sa konfliktu záujmov.
 11. Neponúka ani neposkytuje žiadnu výhodu vyplývajúcu z jeho služobného postavenia pri výkone práce vo verejnom záujme. Počas výkonu práce alebo úlohy vo verejnom záujme ani po ich skončení nezneužíva výhody vyplývajúce z jeho pracovného postavenia, ani informácie získané počas plnenia jeho úloh na získanie akéhokoľvek majetkového alebo iného prospechu pre seba, jemu blízke osoby alebo iné fyzické alebo právnické osoby.
 12. Je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení svojich úloh, a ktoré v záujme organizácie alebo spoločnosti podľa Článku I. ods. 1 tohto Etického kódexu nemožno oznamovať iným osobám, pričom táto povinnosť trvá i po skončení pracovného pomeru. To neplatí, ak bol tejto povinnosti zbavený, alebo ak to vyplýva z osobitného predpisu.
 13. S informáciami získanými pri výkone zamestnania nakladá s potrebnou dôverou a poskytuje im náležitú ochranu. Prihliada pritom k právu verejnosti na prístup k informáciám v rozsahu danom príslušnými právnymi predpismi.
 14. Ak pôsobí v roli vedúceho zamestnanca, nevyžaduje od podriadených plnenie takej úlohy, ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými smernicami, nepatrí podľa osobitných predpisov do pôsobnosti zamestnávateľa, alebo patrí do výlučnej pôsobnosti vedúceho zamestnanca. Ak by došlo k takémuto konaniu, podriadený zamestnanec upozorní na túto skutočnosť vedúceho zamestnanca. Ak vedúci zamestnanec trvá na splnení úlohy, je povinný oznámiť to podriadenému zamestnancovi písomne. Podriadený zamestnanec môže ďalej postupovať podľa vlastného uváženia – splniť písomný pokyn alebo ďalej písomne oznámiť svoje stanovisko nadriadenému vedúceho zamestnanca, resp. štatutárovi organizácie.
 15. Je povinný bezodkladne oznámiť nadriadenému, ak je požiadaný alebo iným nátlakom manipulovaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi alebo týmto Etickými kódexom. Takisto je povinný bezodkladne oznámiť zistenie straty, zneužívania alebo poškodzovania majetku mesta Prievidza a podvodného alebo korupčného konania.

Článok III. – Záverečné ustanovenia

Tento Etický kódex bol prerokovaný so zástupcami zamestnancov dňa ……………………. a nadobúda účinnosť dňom schválenia a podpísania štatutárom.

 

……………………………………………….

Mgr. Miroslav Procháska

V Prievidzi, dňa …………………..

 

[1] §116 Občianskeho zákonníka (Zákona č. 40/1964 Zb.) v platnom znení