Prístup k informáciám

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

1. Osobne

Na Technických službách mesta Prievidza s.r.o. (skrátene TSMPD s.r.o.), Mariánska 17, 971 01 Prievidza

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 – 11:00, 13:00 – 14:00
Utorok:     7:00 – 11:00, 13:00 – 14:00
Streda:     7:00 – 11:00, 13:00 – 14:00
Štvrtok:    7:00 – 11:00, 13:00 – 14:00
Piatok:     7:00 – 11:00, 13:00 – 14:00

Zodpovední: Mgr. Katarína Pavličková

2. Písomne

na adresu: Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Mariánska 17, Prievidza, 971 01

Zodpovední: Mgr. Katarína Pavličková

3. Elektronickou poštou

Mailom na info@tsmpd.sk.

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené:

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva Technických služieb mesta Prievidza s.r.o..

Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších prepiso, podaním na Krajský súd v Trenčíne v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

Postup TSMPD s.r.o. pri vybavovaní žiadostí

Pri zverejňovaní informácií na základe žiadosti sa Technické služby mesta Prievidza s.r.o.  riadia Zákonom o slobode informácií – Zákon č. 211/2000 Z. z. Žiadosť o poskytnutie informácií musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti (viď. § 14, ods. 3 Zákona č. 211/2000 Z.Z.), a to informácie o tom:

  1. ktorej povinnej osobe je určená,
  2. kto ju podáva,
  3. ktorých informácií sa týka,
  4. aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Žiadosť o poskytnutie informácií možno podať písomne, ústne, elektronickou poštou na adresu info@tsmpd.sk, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Ak žiadosť nemá zákonom stanovené náležitosti, TSMD s.r.o. postupuje v zmysle zákona o slobode informácií – teda vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, TSMPD s.r.o. žiadosť odloží.

Žiadosť o sprístupnenie informácií príslušný útvar vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predlžiť najviac o 8 dní zo závažných dôvodov, ktoré sú uvedené v § 17 Zákona o slobode informácií. Príslušný útvar oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty 8 dní, predlženie lehoty ako i dôvody, ktoré viedli k jej predlženiu.

Zo závažných dôvodov môže TSMPD s.r.o. predĺžiť horeuvedenú lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a).

Závažnými dôvodmi sú:

  • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť
  • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti
  • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Zverejňovanie zmlúv

Zmluvy sú zverejňované v centrálnom registri zmlúv.

Zverejňovanie objednávok a faktúr

Zobraziť zverejnené objednávky Zobraziť zverejnené faktúry

Zverejňovanie ostatných dokumentov

Zobraziť ostatné zverejnené dokumenty
Zobraziť informácie o ochrane údajov