Protikorupčný program spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

1. Úvod

Protikorupčný  program  Technických služieb mesta Prievidza s.r.o.  (ďalej len „TSMPD s.r.o.“) bol vypracovaný v súlade s uznesením  vlády  Slovenskej  republiky  č.  585/2018  z 12. decembra 2018,  ktorým  bola schválená Protikorupčná  politika  SR na  roky  2019 –2023 (ďalej  „Protikorupčná  politika SR“).

Protikorupčný  program TSMPD s.r.o. nadväzuje  na  schválenú Protikorupčnú  politiku  SR. Predmetom  tohto  programu  je  prijatie,  zavedenie,  uplatňovanie  zavedenia  účinnej a koordinovanej protikorupčnej politiky TSMPD s.r.o. v súlade zo zásadami právneho štátu a etických noriem. Protikorupčný program TSMPD s.r.o. nadväzuje aj na štandardy v zmysle normy ISO 37001.

Aktuálne  znenie  protikorupčného  programu  TSMPD s.r.o.  sa  nachádza  na  webovom  sídle organizácie https://www.tsmpd.sk/.

Účelom  tohto protikorupčného programu  je  zlepšiť  protikorupčnú  prevenciu, zmenšovať  priestor  pre  korupciu  a odstraňovať  príčiny  jej  vzniku,  pričom  za  dôsledné uplatňovanie a dodržiavanie protikorupčných zásad  a ostatných ustanovení tohto programu majú zodpovednosť všetci zamestnanci TSMPD s.r.o.

Cieľom  tohto protikorupčného programu  je poskytnúť  zamestnancom  TSMPD s.r.o.  postup alebo návod na predchádzanie korupcie zavedením funkčného systému riadenia korupčných rizík  a identifikáciu  rizikových  oblastí  z hľadiska  korupcie,  čím  dochádza  k zmenšovaniu priestoru vzniku a existencie korupcie a k zlepšeniu protikorupčnej prevencie.

2. Použité skratky

 • EK – Európska komisia
 • EŠIF – Európske štrukturálne a investičné fondy
 • OSN – Organizácia spojených národov
 • TSMPD s.r.o. – Technické služby mesta Prievidza
 • SR – Slovenská republika
 • TZ – Trestný zákon
 • Z. z. – Zbierka zákonov

3. Vymedzenie pojmov

Na účely realizácie protikorupčného programu spoločnosti sa používa toto vymedzenie pojmov:

Korupcia

Vymedzenie pojmu korupcia ako zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb sa opiera o Dohovor OSN proti korupcii.[1] Podobne aj EK v súvislosti s EŠIF používa všeobecné vymedzenie pojmu korupcia, ktorú vníma ako „zneužitie (verejného) postavenia na osobný prospech“.[2] Zdôrazňuje, že korupčnými platbami či transakciami sa napomáha mnohým ďalším druhom podvodov, ako sú na-príklad falošné fakturácie, fiktívne výdavky alebo neplnenie zmluvných záväzkov.

Aj keď v čase vypracovávania tohto dokumentu samotný pojem korupcia nie je ako termín v slovenských právnych predpisoch osobitne vymedzený, v TZ sa v § 328 až § 336b uvádzajú druhy konaní súvisiacich s korupciou či úplatkárstvom. Termín korupcia má preto v tomto dokumente generický význam, ktorý zahŕňa nielen všetky uvedené druhy konania, ale aj akékoľvek ďalšie konania poškodzujúce verejný záujem. Zahŕňa takisto zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, konflikt záujmov, nezákonný lobing, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez poskytovania protislužby a spreneveru verejných zdrojov. Zneužitie právomoci verejného činiteľa v zmysle § 326 TZ je vo svojej podstate takisto korupciou, rovnako ako i trestné činy spáchané v súvislosti s verejným obstarávaním a verejnou dražbou[3] a machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním.[4]

Korupčné riziko

V užšom zmysle sa pod týmto pojmom rozumie existencia príležitosti, pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie a nákladov spojených s touto korupciou. Zahŕňa aj príčiny alebo podmienky, ktoré uľahčujú vznik situácie priaznivej pre podplácanie, korupciu, korupčné správanie alebo konanie.

Protikorupčná prevencia

Pod týmto pojmom sa rozumejú systematické postupy na a) odhaľovanie a odstraňovanie príčin, príležitostí a podmienok priaznivých pre vznik a existenciu korupcie; b) zmenšovanie a odstraňovanie korupčných rizík; c) zníženie pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie; d) odrádzanie osôb od páchania trestných činov korupcie a e) posilňovanie kultúry etiky, integrity a protikorupčného povedomia.

Systém manažérstva proti korupcii

Súbor vzájomne sa ovplyvňujúcich prvkov organizácie pôsobiacich na vytvorenie protikorupčnej politiky, protikorupčných cieľov a procesov na dosahovanie týchto cieľov.

Verejná integrita

Dôsledný súlad konania so spoločnými etickými hodnotami, zásadami a normami s cieľom podporovať a uprednostňovať verejný záujem pred súkromnými záujmami vo verejnom sektore. V kontexte činnosti orgánov verejnej moci sa zároveň chápe ako čestnosť, poctivosť, nezaujatosť, nestrannosť, rešpektovanie dôstojnosti, slušnosť, korektnosť, transparentnosť a dôveryhodnosť pri vykonávaní úradných povinností a zverených právomocí. Je nesporné, že medzi verejnou integritou a korupciou je nepriamoúmerný vzťah.

Verejný záujem[5]

Záujem trvalo a udržateľne zlepšovať v súlade so zásadami právneho štátu a všeobecne uznávanými zásadami etiky a morálky kvalitu života, životných podmienok a blahobytu všetkých občanov alebo väčšiny občanov. Verejný záujem ako predmet sústredeného úsilia sa však nechápe ako svojvôľa na úkor ostatných osôb, ale ako oprávnený nárok, pri ktorom sa nezhorší situácia ostatných osôb a dodržia sa stanovené princípy demokracie a právneho štátu.

4. Východiská programu

Protikorupčný  program  zohľadňuje  základné  faktory[6]  uvedené  v Protikorupčnej politike  SR,  ktoré  môžu posilniť alebo  ohroziť  úspešnosť  jeho  realizácie.  Tieto  faktory zodpovedajú  identifikácii  podľa  analýzy  SWOT[7].  Protikorupčná  politika  SR  je  súčasťou celkovej  politiky  dodržiavania  predpisov  a pravidiel.  Protikorupčná  politika  SR  a  systém protikorupčného  manažérstva  pomáhajú  organizácii  vyhnúť  sa korupcii alebo  zmierňovať náklady, riziká a poškodenie vyplývajúce z účasti na korupcii, pomáhajú podporovať dôveru v obchodných vzťahoch a zlepšovať meno TSMPD s.r.o.

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné v rámci TSMPD s.r.o. vytvárať vhodné inštitucionálne, právne  a spoločenské  podmienky,  v ktorých  sa  odmietajú  akékoľvek  prejavy  korupčného správania  a korupčné  konanie  sa  účinne  postihuje.  TSMPD s.r.o. preto  uplatňuje zásadu  nulovej tolerancie  korupcie.  V súvislosti  s touto  zásadou  sa nesmú  zľahčovať  alebo  prehliadať  ani prejavy korupčného správania a riziká, ktoré by mohli umožniť vznik korupcie alebo vytvoriť priestor či príležitosť na jej spáchanie.

Keďže korupcia, jej páchatelia a sprostredkovatelia, ako aj všetci, ktorí sa podieľajú na vytváraní  priestoru  a  príležitostí  na  korupciu,  poškodzujú TSMPD s.r.o.,  musí  byť  zabezpečená ochrana TSMPD s.r.o.

Akékoľvek znižovanie transparentnosti rozhodovacích procesov TSMPD s.r.o. je neprijateľné. Týka sa to nielen oblastí, v ktorých sa rozhoduje o použití prostriedkov z verejných zdrojov, ale hlavne aj procesov  schvaľovania a  povoľovania.  V tejto súvislosti  je  takisto  potrebné  odstrániť  z rozhodovacích  procesov  všetky prvky,  ktoré  by mohli vytvárať priestor pre korupčné správanie. Pri rozhodovaní na základe vlastnej úvahy nesmie  byť  spochybnená  integrita  ani  dôveryhodnosť TSMPD s.r.o. Rovnako  je potrebné  dôrazne uplatňovať vyvoditeľnú zodpovednosť za vytváranie priestoru, príležitostí a podmienok  pre korupciu.

5. Faktory s vplyvom na realizáciu Protikorupčnej politiky TSMPD s.r.o.

Táto  časť  sa  sústreďuje  na  základné  faktory,  ktoré  môžu  pomôcť  pri  realizácii protikorupčného  programu  alebo  ohroziť  jeho úspešnosť.  Faktory  s vplyvom   na jeho realizáciu  boli  identifikované  prostredníctvom  SWOT  analýzy  so  zreteľom  na  prevenciu korupcie  a  boj  proti  korupcii.

(1)  Aktuálne  faktory,  ktoré  majú  priaznivý  vplyv  na  realizáciu  protikorupčného programu

Uvedené  faktory  sú  súčasťou  už  existujúceho  základného  rámca  priaznivého pre realizáciu protikorupčného  programu TSMPD s.r.o.,  ktorý  obsahuje  využiteľný  silný aktivizačný protikorupčný potenciál na dosiahnutie cieľov protikorupčného programu TSMPD s.r.o.

 • a) prejavená vôľa bojovať proti korupcii a znižovať korupčné riziká,
 • b) podpora vedenia TSMPD s.r.o. pri vypracovaní a zavedení protikorupčného programu,
 • c) prijatie protikorupčných pravidiel v TSMPD s.r.o.,
 • d) zavedenie etického kódexu  TSMPD s.r.o.

(2)  Aktuálne faktory, ktoré majú nepriaznivý vplyv na realizáciu protikorupčného programu

 • a) nízka  dôvera  zamestnancov TSMPD s.r.o. v účinnosť  uplatňovania  protikorupčných pravidiel v praxi;
 • b) nedostatočné  vedomosti  o efektívnych  postupoch boja   proti   korupcii   a o protikorupčnej prevencii zo strany zamestnancov TSMPD s.r.o.;
 • c ) obava zamestnancov TSMPD s.r.o. oznamovať nekalé praktiky a s tým súvisiaca nízka pravdepodobnosť odhalenia prípadného korupčného správania;
 • d) uplatňovanie  protikorupčných  pravidiel  a  morálnych  zásad  v organizácii je často vnímané ako formálne.

Tieto  faktory  sú  súčasťou  aktuálneho  stavu,  ktorý  je  nepriaznivý  pre  realizáciu Protikorupčnej politiky TSMPD s.r.o. Na zmenu tohto stavu je potrebné prijať zodpovedajúce opatrenia.

(3)  Aktuálne faktory,   ktoré   sú   príležitosťami   podporujúcimi   realizáciu protikorupčného programu TSMPD s.r.o.

 • a) podmienky  pre  zavádzanie  protikorupčných  opatrení v podmienkach  TSMPD s.r.o. sú priaznivé,
 • b) zvyšujúci sa tlak verejnosti na riešenie problémov spojených s korupciou,
 • c) zavádzanie  IT  technológií  do  riadenia  korupčných  rizík  a na  oznamovanie korupcie a inej protispoločenskej činnosti,

Využitie týchto faktorov môže prispieť k minimalizácii a odstráneniu nepriaznivých faktorov ak úspešnému  uskutočňovaniu  Protikorupčnej  politiky TSMPD s.r.o.  ako  aj Protikorupčnej politiky SR.

(4)  Aktuálne faktory z okolitého   prostredia,   ktoré   ohrozujú   realizáciu protikorupčného programu TSMPD s.r.o.

 • a) prevažujúci pesimistický postoj verejnosti k odstráneniu korupcie,
 • b) vysoká miera tolerancie drobnej korupcie zo strany verejnosti,
 • c) nízka  ochota  verejnosti,  vrátane  podnikateľov,  oznamovať  korupciu na všetkých úrovniach verejného sektora z dôvodu neistoty spôsobenej obavou z odvetných krokov,
 • d) neexistencia  systému  hĺbkovej  analýzy  dôveryhodnosti partnerov  vecného vzťahu,
 • e) riziko  neodhalenia  účasti  vzájomne  prepojených  spoločností  vo  verejnom obstarávaní,
 • f) zdokonaľovanie korupčných schém ako reakcia na protikorupčné opatrenia,
 • g) chýbajúca  nestrannosť  či  nezaujatosť  pri výbere a medializácii  podozrení z korupčného konania,
 • h) absencia jasných  pravidiel  pre  lobing,  dary,  efektívnosť  systému  kontroly majetkových  priznaní,  ovplyvňovanie  verejnej  politiky  a  legislatívneho procesu,
 • i) zištné  dôvody  pri  podpore  kultúry  integrity  vo  verejnom  sektore  a naprieč celým politickým spektrom.

Tieto faktory sú zároveň významnými korupčnými rizikami. Mohli by zabrániť dosiahnutiu protikorupčných cieľov a úspešnému vykonávaniu Protikorupčnej politiky TSMPD s.r.o. Na ich zmiernenie a minimalizáciu je preto potrebné sústredené a konštruktívne úsilie založené na celospoločenskom prístupe a behaviorálnych poznatkoch. Na tento účel by sa mali prijať osobitné opatrenia, pričom je nevyhnutné posilňovať spoluprácu a súčinnosť nielen v rámci celého verejného sektora, ale aj jeho spoluprácu s verejnosťou. Angažovanosť verejnosti a jednotlivcov pri zmene vzorcov správania sa je na zmiernenie a odstránenie ohrozenia spôsobeného týmito faktormi dôležitá.

6. Priority protikorupčného programu TSMPD s.r.o.

Protikorupčný program TSMPD s.r.o. je postavený na prioritách a cieľoch, ktoré vychádzajú z priorít Protikorupčnej politiky SR.

Priorita 1

Posilniť  postavenie TSMPD s.r.o. ako dôveryhodnej  obchodnej spoločnosti, ktorá  svojou  činnosťou presadzuje  a chráni verejný záujem prostredníctvom zmenšovania priestoru a príležitostí pre korupciu.

Priorita 2

Zvyšovať efektívnosť protikorupčného riadenia TSMPD s.r.o.

Priorita 3

Zvyšovať povedomie zamestnancov TSMPD s.r.o. v oblasti protikorupčného správania.

7. Riadenie korupčných rizík

Posudzovanie korupčných rizík ako súčasť ich riadenia zahŕňa súbor činností a mechanizmov, prostredníctvom ktorých sa stanoví pravdepodobnosť výskytu priestoru, podmienok, príčin či príležitosti na korupciu alebo pravdepodobnosť výskytu samotnej korupcie. Posudzovanie korupčných rizík však nie je jednorazová ani samoúčelná činnosť. Je to sústavný proces. Prijaté opatrenia na oslabovanie a eliminovanie korupčných rizík je potrebné sústavne monitorovať, vyhodnocovať a zdokonaľovať tak, aby sa dosiahol žiadúci účinok.

Riadenie korupčných rizík je súčasťou riadenia rizík spoločnosti. Patrí do pôsobnosti vedúcich zamestnancov spoločnosti, zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia, ktorí identifikujú existujúce korupčné riziká, mapujú a hodnotia stupeň ich významnosti. Výsledkom procesu je vyhotovenie korupčných rizík za príslušné obdobie. Korupčné riziká sa pravidelne, minimálne jedenkrát ročne, prehodnotia s cieľom aktualizovať postupy na elimináciu rizík, prípadne identifikovať nové korupčné riziká.

8. Ciele a opatrenia

Korupčné riziko č. 1

Riziko ohrozenia TSMPD s.r.o. v dôsledku uzatvárania nevýhodných zmluvných vzťahov a zvýhodňovania druhej strany v neprospech TSMPD s.r.o.

Protikorupčné opatrenie č. 1

Zmenšovanie priestoru a príležitostí pre korupciu identifikovaním možných korupčných rizík pri uzatváraní zmluvných vzťahov.
Cieľ protikorupčného opatrenia
Zníženie stupňa významnosti rizika zadefinovaného v katalógu rizík v procese uzatvárania zmluvných vzťahov.
Formulácia protikorupčného opatrenia
Posúdenie dôveryhodnosti zmluvného partnera na všetky uzatvárané zmluvné vzťahy so stupňom významnosti rizika vyšším ako nízkym.
Zodpovednosť za vykonanie opatrenia
Konateľ spoločnosti TSMPD s.r.o., vedúci stredísk
Merateľný ukazovateľ úspechu vzhľadom na cieľ
Zníženie stupňa pravdepodobnosti výskytu rizika minimálne o1 stupeň.
Obdobie vykonávania opatrenia
Priebežná realizácia s vyhodnotením jedenkrát ročne.
Opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia
Zvýšenie stupňa významnosti rizika a ohrozenie TSMPD s.r.o. v oblasti zmluvných vzťahov.
Návrh nápravného opatrenia
Opätovné preškolenie zodpovedných zamestnancov v súvislosti so zavedenými protikorupčnými pravidlami.

Korupčné riziko č. 2

Riziko ohrozenia dobrého mena TSMPD s.r.o. možným korupčným správaním zamestnancov.

Protikorupčné opatrenie č. 2

Zvyšovanie protikorupčného povedomia a aktivizovanie protikorupčného správania zamestnancov TSMPD s.r.o.
Cieľ protikorupčného opatrenia
Zavedenie protikorupčných pravidiel a etickej kultúry v TSMPD s.r.o. a zvýšenie jej kreditu v očiach verejnosti.
Formulácia protikorupčného opatrenia
Zvyšovanie protikorupčného povedomia zamestnancov prostredníctvom protikorupčného vzdelávania.
Zodpovednosť za vykonanie opatrenia
Konateľ spoločnosti TSMPD s.r.o., vedúci stredísk
Merateľný ukazovateľ úspechu vzhľadom na cieľ
100 % preškolených zamestnancov.
Obdobie vykonávania opatrenia
Priebežná realizácia s vyhodnotením jedenkrát ročne.
Opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia
Korupčné správanie zamestnancov.
Návrh nápravného opatrenia
Vyvodenie osobnej zodpovednosti a vykonanie primeraných disciplinárnych opatrení v prípade porušenia protikorupčných pravidiel.

Korupčné riziko č. 3

Výber vopred dohodnutého dodávateľa zákazky za „odmenu“ v procese verejného obstarávania.

Protikorupčné opatrenie č. 3

Udržiavanie plne transparentného a nediskriminačného procesu verejného obstarávania z dôvodu zabezpečenia vhodných dodávateľov, ktorí budú spĺňať všetky zadefinované požiadavky.
Cieľ protikorupčného opatrenia
Eliminovanie potenciálneho korupčného správania v procese verejného obstarávania a zachovávanie transparentnosti a nediskriminácie pri výberových konaniach.
Formulácia protikorupčného opatrenia
Dôsledné dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní, interných smerníc, zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na web stránke spoločnosti.
Zodpovednosť za vykonanie opatrenia
Konateľ spoločnosti TSMPD s.r.o., vedúci stredísk, samostatný odborný referent oddelenia vnútornej správy
Merateľný ukazovateľ úspechu vzhľadom na cieľ
Počet oprávnených námietok: 0
Obdobie vykonávania opatrenia
Priebežná realizácia s vyhodnotením jedenkrát ročne.
Opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia
Výber nevhodného dodávateľa.
Návrh nápravného opatrenia
Vykonanie interného auditu zameraného na dodržiavanie pravidiel verejného obstarávania.

Korupčné riziko č. 4

Uprednostňovanie zákazníka, manipulovanie výsledkov.

Protikorupčné opatrenie č. 4

Riziko korupcie v procesoch riadenia zákazky.
Cieľ protikorupčného opatrenia
Minimalizovanie korupčného správania zamestnancov pri uvedených činnostiach.
Formulácia protikorupčného opatrenia
Dôsledné dodržiavanie interných predpisov.
Zodpovednosť za vykonanie opatrenia
Konateľ spoločnosti TSMPD s.r.o., vedúci stredísk, všetci zamestnanci spoločnosti
Merateľný ukazovateľ úspechu vzhľadom na cieľ
Zníženie stupňa pravdepodobnosti výskytu rizika minimálne o1 stupeň.
Obdobie vykonávania opatrenia
Priebežná realizácia s vyhodnotením jedenkrát ročne.
Opis rizík vyplývajúcich z nevykonania opatrenia
Uprednostňovanie niektorých zákazníkov a žiadateľov, manipulácia s výsledkami.
Návrh nápravného opatrenia
Vykonanie mimoriadneho interného auditu zameraného na dodržiavanie určených postupov pri poskytovaní služieb.

9. Monitorovanie, hodnotenie a aktualizácia protikorupčného programu TSMPD s.r.o.

Účelom monitorovania protikorupčného programu TSMPD s.r.o. je zistiť mieru úspešnosti vykonávania protikorupčných opatrení a mieru dosiahnutých zlepšení v TSMPD s.r.o. Cieľom je vytvoriť jasný obraz o dosiahnutom pokroku v znižovaní korupcie. Pri monitorovaní, ako aj vyhodnotení sa berú do úvahy najmä informácie poskytnuté strediskami spoločnosti a poukázanie na nedostatky, ktoré majú nepriaznivý vplyv na schopnosť identifikovať, zmierniť, resp. eliminovať korupčné riziká. Identifikujú sa príčiny nevykonania alebo nedostatočného vykonávania opatrení a uvedie sa, aké zlepšenia sa dosiahli a aké poučenia vyplývajú pre ďalšie obdobie.

10. Záverečné ustanovenia

Informácie  o tom,  ako môžu  zamestnanci  a verejnosť  nahlasovať  spoločnosti  svoje podozrenia z korupcie sú uvedené na webovom sídle TSMPD s.r.o.

Protikorupčný program TSMPD s.r.o. je otvorený dokument. Strediská spoločnosti  v súčinnosti s príslušnými  vedúcimi  TSMPD s.r.o.  navrhnú  zmeny a  doplnenia  jednotlivých  opatrení,  riešenie problémov  a  spôsoby  eliminácie    prekážok  jeho  realizácie  podľa  potrieb  TSMPD s.r.o.  po vyhodnotení za predchádzajúci kalendárny rok.

V zmysle  uznesenia  vlády  Slovenskej  republiky  č.  585/2018    je  Protikorupčný program TSMPD s.r.o.  zverejnený na webovom sídle spoločnosti  www.tsmpd.sk.

Úlohy  vyplývajúce  z Protikorupčného  programu  TSMPD s.r.o.  a  jeho  aktualizácia  sa vyhodnocuje každoročne do 31. marca za predchádzajúci  kalendárny rok.

V Prievidzi dňa 01.04.2020

Ing. Marián Bielický, konateľ spoločnosti


[1] Článok 15 a nasl. Dohovoru Organizácie spojených národov proti korupcii (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 434/2006 Z. z.).

[2] Dokument  EK -Posúdenie rizika podvodu a účinné a primerané opatrenia proti podvodom, Európske štrukturálne a investičné fondy –usmernenia  pre  členské  štáty  a  orgány  zapojené  do  programu,  16.06.2014,  Európska  komisia,  EGESIF  14-0021-00  (https://ec.eu-ropa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guidance_fraud_risk_assessment_sk.pdf).

[3] § 266 až 268 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

[4] § 241 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

[5] V ústavnom zákone č. 357/2004 Z. Z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov je v Čl. 3 ods. 2 pojem verejný záujem na účely tohto zákona vymedzený ako „taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom“. V zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov sa v § 2 ods. 2 verejný záujem chápe ako „záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov. U zamestnancov zamestnávateľa, ktorými sú právnické osoby podľa § 1 ods. 2 písm. c), výkon práce vo verejnom záujme je aj plnenie povinností zamestnancov v záujme týchto právnických osôb podľa Obchodného zákonníka

[6] Protikorupčná politika SR na roky 2019-2023, časť 5.1 Základné faktory s vplyvom na realizáciu protikorupčnej politiky.

[7] SWOT (z angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) –silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia.