Pohrebné a pietne služby mesta Prievidza

Spoločnosť spravuje a prevádzkuje cintoríny na území mesta Prievidza, pričom vykonáva aj pohrebné služby pre obstarávateľov pohrebov.

Pohrebné služby

Mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. (ďalej len  TSMPD  s.r.o.) rozšírila svoju pôsobnosť od 1. januára 2014 aj o správu a prevádzku cintorínov na území mesta Prievidza , pričom  vykonáva aj pohrebné služby pre obstarávateľov pohrebov. Túto činnosť zabezpečuje na základe nájomnej a komisionárskej zmluvy od svojho zakladateľa – mesta Prievidza. Stalo sa to na základe rozviazania zmluvného vzťahu so spoločnosťou TEZAS, spol. s r. o., ktorá  túto činnosť zabezpečovala od roku 1997 pre mesto prostredníctvom komisionárskej  zmluvy.

Prevádzkovanie cintorínov v k. ú. Prievidza vo vlastníctve mesta je stanovené všeobecným záväzným nariadením (VZN) mesta Prievidza o prevádzkovaní pohrebísk, ktoré je v aktuálnom znení zverejnené na webovej stránke mesta Prievidza  www.prievidza.sk a rovnako na webovej stránke spoločnosti TSMPD s.r.o.  www.tsmpd.sk. Súčasťou VZN sú aj cenníky za poskytované služby spojené s prevádzkou pohrebísk.

Pochovávanie zomrelých, resp. ľudských pozostatkov a ostatkov,  sa  v  našom meste vykonáva na  5 miestach, pričom v katastrálnom území Prievidze je 6 cintorínov. Z nich je pre pochovávanie už len ako pietne miesto  Židovský cintorín na Ceste pod Banskou, ktorého vlastníkom je Ústredná náboženská židovská obec so sídlom v Bratislave.

V katastrálnom území  mesta Prievidza  je  k 1. januáru 2017 na 6 cintorínoch celkom 13 pohrebísk, pričom Židovský cintorín nie je aktívne pohrebisko.

Z ostatných 12 pohrebísk je 8 pohrebísk na hlavnom mestskom cintoríne na Mariánskej ulici, ktorý je delený na pohrebiská, resp. sekcie  :  detské hroby,  hrobky, kolumbárium, nový cintorín, rozptylová lúka, rozšírený cintorín, starý cintorín a urnový háj. Ostatné 4 pohrebiská sú v mestských častiach Hradec, Necpaly, Malá Lehôtka a Veľká Lehôtka.

 

Všetky hrobové a urnové miesta (okrem kolumbária, ktoré bude dodatočne doplnené v roku 2017),  sú spracované aj v digitálnej forme na stránke www.cintoriny.sk.

 

Domy smútku, resp. domy rozlúčky pri  cintorínoch sa nachádzajú:

 • na Mariánskej ul. č. I. 570/55 v Prievidzi, kde sídli aj pohrebná služba;
 • v mestskej časti Veľká Lehôtka je Dom rozlúčky na Hlbokej ul. č. 604/14,
 • v  mestskej časti  Malá  Lehôtka je Dom rozlúčky na Ul. F. Hečku č. 356/43
 • a  v  mestskej časti  Hradec  je Dom rozlúčky na Ul. 1. mája  č. 935/24.

V mestskej časti Necpaly je obnovené pochovávanie od roku 2014. Od roku 2015 je na pohrebisku vybudovaný  nový prístrešok na konanie smútočných obradov a schodisko do cintorína.

 

Spoločnosť TSMPD s.r.o. ako 100% mestská spoločnosť  poskytuje   v rámci svojej podnikateľskej činnosti aj pohrebné služby vrátane zabezpečovania pohrebných obradov a uloženia ľudských pozostatkov a ostatkov v súlade so zákonom č.131/2010  Z. z. o pohrebníctve.

Služby poskytuje obstarávateľom  pohrebu. Obstarávateľom pohrebu   je spravidla  fyzická osoba –  pozostalý, príbuzný, iná blízka osoba zabezpečujúca obrad rozlúčky (pohreb), určený zamestnanec obce, resp. mesta v prípade bezprístrešných obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi, prípadne iná osoba, poverená štátom v prípade štátnych pohrebov.

 

Spoločnosť TSMPD s.r.o. v rámci pietnych služieb a pohrebnej služby poskytuje:

 • predaj rakiev a smútočných potrieb ( kríže, výbava do rakvy, urny, sviečky, kahance, rôzne druhy kvetov vrátane rezaných a umelých)
 • aranžovanie kytíc, zhotovovanie vencov
 • písanie stúh na vence a kytice,
 • prepravu ľudských pozostatkov z miesta úmrtia na miesto uloženia do chladiaceho zariadenia do času vykonania rozlúčky (pohrebu) s následným pochovaním do zeme, alebo  z miesta úmrtia na miesto uloženia do chladiaceho zariadenie do času vykonania rozlúčky  (pohrebu) a následne odvoz na miesto kremácie

Pohrebné služby majú v náplni činnosti:

 • zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu.
 • V spolupráci s kanceláriou primátorky mesta zabezpečujú účinkujúcich na obrade –  rečníkov, recitátorov, podľa želania obstarávateľov pohrebu aj hudobníkov, spevákov, dychové súbory, spevácke skupiny.
 • Duchovných jednotlivých cirkví a náboženských spoločností, účinkujúcich hudobníkov, prípadne spevákov v prípade cirkevného pohrebu zabezpečujú obstarávatelia pohrebu v súčinnosti so zástupcami jednotlivých cirkví.
 • Občianske rozlúčky za mesto pred cirkevným obradom a poradenskú činnosť súvisiacu s pohrebom (vybavovanie agendy na matrike v mieste úmrtia zomrelého, hlásenia o úmrtí a zabezpečenie povinnosti a administratívne úkony súvisiace s úmrtím) vybavia pohrebné služby podľa požiadavky obstarávateľa pohrebu.

 

Prevádzková doba pohrebnej služby

Prevádzková doba pohrebnej služby (zároveň otváracie hodiny v predajni rakiev a smútočných potrieb vrátane rezaných a umelých kvetov) je stanovená takto:

Pondelok – Piatok 7:30 – 16:00

Počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sú osobitné otváracie hodiny, ktoré zverejňuje mesto Prievidza a správca cintorína v médiách a na svojich internetových stránkach. Spravidla to bývajú minimálne 2 celé víkendy  v čase pamiatky zosnulých – koncom  októbra a začiatkom novembra.

 

Mimo otváracích hodín je zabezpečená pohrebná pohotovosť prostredníctvom NONSTOP služby, ktorú vykonáva prevádzkovateľ na telefónnom č. 0910 500 990 celoročne nepretržite.

 

Mesto Prievidza, ako vlastník cintorínov, zabezpečilo  zlepšenie podmienok a rozšírenie možností využitia ukladania ľudských zostatok po kremácií vybudovaním  kolumbária ako pietneho miesta pre urny, čo v značnej miere pomôže riešiť deficit v hrobových miestach.

Jeho prevádzka sa začína  na jar roku 2017 po prijatí nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza o prevádzkovom poriadku pohrebísk.

 

Zámery mestskej spoločnosti v tejto veľmi citlivej činnosti vo vzťahu k obyvateľom sú jasné – poskytovať služby profesionálne a zabezpečiť aj zodpovedajúci vzhľad na cintorínoch,  v dome  smútku na hlavnom mestskom cintoríne i v domoch rozlúčky v mestských častiach. V záujme ďalšieho zlepšenia podmienok pripravuje mesto Prievidza rozsiahlu rekonštrukciu Domu smútku na Mariánskej ulici, ktorá bude realizovaná v roku 2017. A v neposlednom rade je v záujme TSMPD s.r.o. sa postarať, aby rozlúčky s našimi obyvateľmi boli dôstojné a obsahovo a interpretačne spĺňali najprísnejšie kritériá.

Cintoríny a domy smútku

Otváracie doby na cintorínoch sú  zverejnené na bránach cintorínov. Rozdielne otváracie hodiny má mestský cintorín na Mariánskej ulici v letnom a zimnom období.

Pohrebiská v mestských častiach Hradec, Necpaly, Malá Lehôtka a Veľká Lehôtka sa na noc neuzatvárajú, sú prístupné nepretržite.

Pohrebiská na mestskom cintoríne na Mariánskej ulici sú verejnosti prístupné takto:

 • od 16. apríla do 15. októbra denne v čase od 08.00 do 20.00 h
 • od 16. októbra do 15. apríla denne v čase od 08.00 do 18.00 h
 • od 28. októbra do 08. novembra v čase od 08.00 do 21.00 h
 • od 24. decembra do 26. decembra denne v čase od 08.00 do 21.00 h.

Ponuka služieb

kríže, výbava do rakvy, urny, sviečky, kahance, rôzne druhy kvetov vrátane rezaných a umelých, aranžovanie kytíc, zhotovovanie vencov, písanie stúh na vence a kytice, vyhotovovania návrhov a tlač smútočných oznámení

 • z miesta úmrtia na miesto uloženia do chladiaceho zariadenia do času vykonania rozlúčky (pohrebu) s následným pochovaním do zeme
 • z miesta úmrtia na miesto uloženia do chladiaceho zariadenie do času vykonania rozlúčky (pohrebu) a následne odvoz na miesto kremácie)

Miesto určí obstarávateľ pohrebu (t.j. pozostalí, príbuzní, osoba zabezpečujúca obrad rozlúčky, určený zamestnanec mesta v prípade bezprístrešných obyvateľov, prípadne iná osoba, poverená štátom v prípade štátnych pohrebov).

účinkujúci na obrade – recitátori, hudobníci, speváci, dychové súbory, spevácke skupiny, rečníci v prípade občianskych obradov podľa želania objednávateľa obradu, duchovní jednotlivých cirkví a náboženských spoločností, účinkujúci hudobníci prípadne speváci v prípade cirkevného pohrebu vrátane občianskej rozlúčky za mesto pred cirkevným obradom

vybavovanie agendy na matrike v mieste úmrtia zomrelého, hlásenia o úmrtí a zabezpečenie povinnosti a administratívne úkony súvisiace s úmrtím podľa objednávateľa obradu

Spoločnosť pripravuje zavedenie nových typov obradov v súvislosti s nárastom kremácií, ale aj rozšírenie ponuky doplnenia obradov o účinkujúcich podľa želania obstarávateľov pohrebu a pod. a ďalšie služby súvisiace so starostlivosťou o hrobové miesta.

Cenník služieb

Stiahnuť cenník služieb