Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk

  1. 1.       Identifikácia obstarávateľa:

Názov:                         Technické služby mesta Prievidza  s.r. o.

IČO:                              31579183

Sídlo:                           Košovská 1

                                      971 01 Prievidza   

      Kontaktná osoba:    Slavomír Mjartan

      Telefón :                     0915 496 625

      E- mail  :                     slavomir.mjartan@tsmpd.sk

2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                 

      2.1 Názov zákazky : „ očistenie a náter vnútorných stien Zimného štadióna v Prievidzi „

 2.2 Druh zákazky :  očistenie a náter vnútorných stien

  2.3 Miesto dodania:  Zimný štadión

3.  Opis predmetu zákazky :

3.1 – mechanické očistenie a umytie stien tlakovou vodou

      –  náter biocidným prípravkom

      –  náter penertračný –

3.2  Povrchový náter realizovať fasádnou  farbou

3.3  Záručná doba na náter je minimálne tri roky.

3.4 Celkový objem prác je 986 m2 severná + južná strana vnútornej steny

3.5 Obhliadku možno dohodnúť s vyššie uvedenou kontaktnou osobou

3.6 Dodanie predmetu zákazky – zrealizovať práce do 31.6.2015

  1. 4.  Možnosť predloženia ponuky na:

        4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania:

       5.1  Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

5.2  Zálohy nebudú  poskytované.

6.  Lehota na predloženie ponúk:

 6.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 31.05.2015 do 12,00 hod.

6.2  Cenovú ponuku zaslať na e-mail : slavomir.mjartan@tsmpd.sk

7. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena bez DPH za celý predmet obstarávania.

 

Za opis predmetu  na stanovenie cenovej ponuky:  Slavomír Mjartan

V Prievidzi, 21.05.2015

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy