Menu Close

Výzva na predkladanie cenových ponúk

  1. 1.       Identifikácia obstarávateľa:

Názov:                         Technické služby mesta Prievidza  s.r. o.

IČO:                              31579183

Sídlo:                           Košovská 1

                                      971 01 Prievidza   

      Kontaktná osoba:    Bc. Viera Ďurčeková

      Telefón :                     0917587489

      E- mail  :                     viera.durcekova@tsmpd.sk

 

2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                

2.1 Názov zákazky : „ Audítorské overenie správnosti vedenia účtovníctva a účtovnej závierky,  vykonávanie priebežného auditu počas účtovného roku a poskytnutie ekonomického, účtovného a daňového poradenstva „

 2.2 Druh zákazky :  daňové a audítorské služby

  2.3 Miesto dodania:  Sídlo spoločnosti TSMPD, s.r.o.

 

3.  Opis predmetu zákazky :

Sme netypická obchodná spoločnosť  založená obcou, teda financovaná väčšinou z verejných finančných prostriedkov, i keď sme spoločnosť s ručením obmedzeným. Spravujeme, udržiavame a staráme sa o mestský majetok, športoviská, parkoviská, verejnú zeleň, verejné osvetlenie, cintoríny. Zamestnávame viac ako 100 zamestnancov. Naša spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva a má povinnosť auditu v zmysle zákona.  Od budúceho dodávateľa teda požadujeme:

– audítorské overovanie správnosti vedenia účtovníctva a účtovnej závierky ku dňu ukončenia bežného účtovného obdobia v účtovnej jednotke spoločnosti

–  vykonávanie priebežného auditu počas účtovného roku, za ktorý sa vykonáva záverečné audítorské overenie

– poskytnutie ekonomického, účtovného a daňového poradenstva počas vykonávania audítorského overovania, ktoré bezprostredne súvisí s predmetom činnosti účtovnej jednotky

3.1. Dodanie zákazky:             – za obdobie od 1.1.-30.6. bežného roka do 31.7. bežného roka

– za obdobie od 31.7.-31.12. bežného roka do 28.2. nasledujúceho roka

3.2 Doba trvania zmluvy: 24 mesiacov

 

  1. 4.  Možnosť predloženia ponuky na:

        4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

 

5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania:

5.1  Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

5.2  Zálohy nebudú  poskytované.

5.3 Fakturácia bude po dodaní  služby. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

 

6.  Podmienky účasti uchádzačov:

      6.1 Kópia dokladu o oprávnení  vykonávať daný predmet zákazky

6.2  Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Prievidza alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy

 

7.  Lehota na predloženie ponúk:

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 30.06.2015 do 14,00 hod.

7.2  Cenovú ponuku zaslať na e-mail : viera.durcekova@tsmpd.sk

7.3 Ponuky môžu byť predložené elektronicky alebo v listinnej podobe na adresu obstarávateľa.

Ponuky, ktoré budú doručené v listinnej podobe musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené:      „Neotvárať“

 

8. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena bez DPH za celý predmet obstarávania.

 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ  zašle iba úspešnému uchádzačovi.

9.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú

v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

 

 

Za opis predmetu  na stanovenie cenovej ponuky:  Bc. Viera Ďurčeková

 

V Prievidzi, 24.06.2015

 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Marián Bielický

                                                                                                                 konateľ spoločnosti

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy