Menu Close

Kolumbárium sprístupnené verejnosti

Zámer rozšíriť kapacitu pohrebísk na území mesta Prievidza sa vybudovaním kolumbária v areáli mestského cintorína v Prievidzi na Mariánskej ulici naplnil.

Po dokončení stavby, jej kolaudácii a legislatívnom procese prípravy, prerokovania a schvaľovania Všeobecne záväzného nariadenia mesta   č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk, začali  Technické služby mesta Prievidza s.r.o. – Stredisko pietnych služieb, ako poverený správca cintorínov počnúc  dňom 19. apríla t. r. s prenajímaním urnových schránok v kolumbáriu. Samotné kolumbárium, urnová brána a pietne steny sú vybudované na ploche približne 75 m2. Pešie, dláždené a štrkové plochy spolu s chodníkmi, zeleňou a stavbou zaberajú plochu      2 036 mv hornejčasti mestského cintorína na Mariánskej ulici . Do jednej schránky je možné z hľadiska jej veľkosti uložiť štyri urny.   Kolumbárium  obsahuje spolu 984 schránok, do ktorých je možné uložiť až 3 936 urien. Týmto spôsobom sa výrazne odľahčí  zaberanie územia cintorína.

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi  schválilo 27. marca 2017  v  nariadení o  prevádzkovom poriadku pohrebísk  aj cenník za prenájom urnových schránok v kolumbáriu :  pri 20 ročnom nájme   210,00 € a pri 40 ročnom nájme   380,00 €. Nájomca urnovej schránky tak už bude mať len jeden výdavok spojený s týmto pietnym miestom. Uhradí si úpravu epitafnej dosky,  pričom si sám určí obsah nápisu súvisiaci s uložením ostatkov jeho príbuzných. Pokyny k spôsobu úpravy epitafnej dosky dostanú nájomcovia od správcu cintorína. Technické služby mesta Prievidza evidujú  v zozname záujemcov viac ako 140 žiadateľov o nájom. Postupne im  bude   vystavovať nájomné zmluvy spolu s protokolom o odovzdaní hrobového miesta. Prvých dvadsať záujemcov bolo vyzvaných k podpisu zmluvy v 16. týždni, ďalší dostanú výzvy s pokynmi k uzatvoreniu nájmu postupne v poradí tak, aby sa proces uzatvorenia zmlúv ukončil najneskôr do začiatku júna.

Všeobecne záväzné nariadenie o prevádzkovom poriadku pohrebísk, ktoré má na svojom    území  Prievidza,  je zverejnené na webovej stránke mesta  i Technických služieb mesta Prievidza.

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy